اینفوگرافی / یک نوع مدل کسب و کار

عکسنوشته کسب و کار پرسود- شغل پردرآمد- اینفوگرافی مدل کسب وکار - چگونه یک مدل کسب و کار تهیه کنیم ؟- کسب و کار- کسب و کار پر سود- 14 ستاره- 14setare.com- مدل شغل یابی و مدل کارآفرینی- نمودار یک مدل کسب و کار ساده- مبانی طراحی مدل های کسب و کار در صنایع-طراحی نمونه مدل سازمان و شرکت ها-اینفوگرافی- اینفوگرافیک- اینفوگرافی مدل کسب و کار- اقتصاد- اقتصاد مقاومتی- مدل هزینه درآمد یک کسب و کار- کارآفرینی- تمرین کارآفرینی- کارآفرین- چگونگی ایجاد و طراحی یک مدل کسب وکار- مفاهیم و موضوعات کسب و کار

اینفوگرافی / یک نوع مدل کسب و کار

تحولات دو دهه اخیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای کسب و کار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمانها، گزینه های بسیار متنوعی را برای خلق، ارائه و کسب ارزش در اختیار قرار می دهد.

* * * * * * * * * * * * * *

businessmodelgeneration

مقدمه : تحولات دو دهه اخیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای کسب و کار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمانها، گزینه های بسیار متنوعی را برای خلق، ارائه و کسب ارزش در اختیار قرار می دهد.

مدل کسب و کار

منطق یک شرکت یا سازمان را در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف میکند.

در رابطه با مدل کسب و کار موسسات، چند سوال اساسی مطرح و روش هایی برای پاسخ دادن به آنها ارائه میشود.

اولین سوال :

در مدل کسب و کار مشتریان محصول و یا خدمات تولیدی موسسه چه کسانی هستند و چه وی‍ژگی ها، نیازها و علایقی دارند؟ تعیین مشتریان و وی‍ژگی ها نیازها و مسائل آنها برای طراحی مدلی که بتواند ارزشی برای مشتریان خلق کند و در صحنه اقتصاد و رقابت موقعیتی بیابد اولین قدم اساسی در طراحی مدل کسب و کار می باشد.

دومین سوال :

موسسه برای مشتریان مزبور چه ارزشی خلق و ارائه میکند که موجب جذب آنها میشود ؟

سومین سئوال :

از چه کانال یا کانال هایی مشتریان از ویژگی ها و ارزش های محصول و خدمات موسسه آگاه میشوند و دسترسی و خرید محصول و خدمت برای آنها فراهم میشود و بالاخره محصول و خدمت به مشتری تحویل داده میشود ؟

چهارمین سوال :

مربوط به چگونگی ایجاد ارتباط با مشتریان است. به منظور مطلع کردن مشتری در جریان خرید، راهنمایی او پس از انجام خرید و یا کمک به او در حل مسائل بهره برداری از محصول و خدمت است. سازمان های موفق برای این ارتباط و ایجاد اطمینان خاطر برای مشتری و رفع نیاز های او در فهم محصول و استفاده بهتر از آن راه کاری می اندیشد.

پنجمین سوال :

مربوط به چگونگی کسب درآمد است؛ وقتی محصول یا خدمت با ارزشی به دست مشتری می رسد و آنها علاقه مند به خرید و استفاده از آنها هستند در چگونگی قیمت گذاری و روش کسب درآمد از مشتری مهم میشود.

ششمین سوال :

فعالیت های کلیدی جهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان کدام است ؟ فعالیتهای کلیدی بسته به نوع محصول یا خدمت تولید ارائه شده و یا خدمت تولید و ارائه شده و نیز کانال های توزیع متفاوت خواهد بود

هفتمین سوال ‌:

آیا لازم است تمام فعالیت های کلیدی توسط موسسه انجام شود یا مناسب است که بخشی از آن برونسپاری و توسط افراد و موسسات دیگر انجام پذیرد ؟

هشتمین سوال :

مربوط به منابع مهم لازم برای انجام فعالیت های کلیدی است. منابع کلیدی اعم از منابع فیزیکی، نظیر خط تولید منابع معنوی نظیر شهرت منابع انسانی و یا مالی برای انجام موفقیت آمیز فعالیت ها مهم است.

آخرین سوال :

مربوط به ساختار هزینه های مدل است؛ در یک مدل کسب و کار موفق، طبعأ درآمدها از هزینه ها بیشتر و چگونگی کاهش آنها بخش مهمی از مدل کسب وکار است. بررسی هزینه ها و تجزیه و تحلیل آنها میتوان بر پاسخ به سوالات قبلی اثر گذار باشد

یکی از نکات مهم در چارچوب ارائه شده برای مدل کسب و کار رابطه بین مدل کسب و کار و استراتژی است. مدل کسب و کار جایگزین استراتژی نمی باشد ولی دو مقوله استراتژی و مدل کسب و کار با هم همپوشانی دارند. استراتژی یک شرکت متمرکز بر ماموریت، چشم انداز، محدوده محصولات و خدمات، حوزه جغرافیایی و مشتریانی است که مشمول فعالیت های شرکت میشود. استرات‍ژی یک شرکت تمرکز دارد که شرکت چگونه از دیگر رقبایش متمایز می شود تا مشتریان را به خود جذب نماید. برخی از ورودی های مدل کسب وکار نظیر کالا یا خدمت تولیدی مورد نظر که به مشتریان ارزش ارائه می نماید یا منابع و قابلیت های کلیدی موسسه و یا نحوه تامین آنها از استرات‍ژی سازمان حاصل میشود.

تعریف مدل کسب و کار

ما نیاز به مفهومی از مدل کسب و کار داریم که هرکسی آنرا درک کند و توصیف و بحث را تسهیل نماید. مدل کسب و کار را در بهترین حالت میتوان به نه جز سازنده اساسی تشریح نمود. این نه جز منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان می دهد؛

این اجزا چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را پوشش می دهند :

مشتریان

ارزش پیشنهادی

زیرساخت

پایداری مالی

مدل کسب و کار شبیه به طرح کلی برای استرات‍ژی عمل میکند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرایندها و سیستم های سازمان پیاده سازی شوند.

۹ جز سازنده مدل کسب و کار :

۱- بخش های مشتری :

هر سازمان به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت میکند.

۲- ارزش های پیشنهادی :

سازمان به دنبال حل مشکلات مشتری و برآوردن نیازهای او از طریق ارزش های پیشنهادی است.

۳- کانال ها :

ارزش های پیشنهای از طریق کانال های ارتباطی، توزیع و فروش به مشتریان ارائه میشود.

۴- ارتباط با مشتری :

با هریک از بخش های مشتریان روابطی ایجاد شده و این روابط حفظ می شوند.

۵- جریان های درآمدی :

ارزش های پیشنهادی که به گونه ای موفقیت آمیز به مشتریان ارائه می شوند منجر به جریان درآمدی می گردند.

۶- منابع کلیدی :

عبارتند از منابع فعالیت های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیشتر توصیف شدند

۷- فعالیت های کلیدی :

عبارتند از فعالیت های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیشتر توصیف شدند.

۸- مشارکت های کلیدی :

برخی فعالیت ها برون سپاری می گردند و برخی منابع از خارج سازمان کسب می شوند.

۹- ساختار هزینه :

عناصر مدل کسب و کار منجر به ایجاد ساختار هزینه میشوند.

الگو های طراحی مدل کسب و کار

الگو در معماری، مفهومی است که زیر بنای ایده های طراحی را تشکیل می دهد و می تواند به عنوان نمونه اولیه مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.

مدل های کسب و کار با ویژگی های مشابه، ترکیبات مشابه از اجزای سازنده یا رفتارهای مشابه شرح داده میشود.

مدل کسب وکار تفکیکی

دنباله دار

پلتفرم های چند وجهی

رایگان به عنوان یک مدل کسب و کار

مدل های کسب وکار باز

* * * * * * * * * * * * * *

ابزار ها و تکنیک ها در طراحی مدل کسب و کار

کار طراح جستجوی دائم برای خلق موضوعات جدید، کشف نایافته ها یا دستیابی به کارکردهای مختلف است. وظیفه یک طراح گسترش مرزهای تفکر، ایجاد گزینه های جدید و در نهایت ارزش آفرینی برای کاربران است.

افراد درگیر در کسب و کار به طور ناخودآگاه هرروز به تمرین طراحی می پردازند ما به طراحی سازمانها، استرات‍ژی ها، مدل های کسب و کار، فرایندها و پروژه ها می پردازیم. بدین منظور باید شبکه پیچیده ای از عوامل مانند رقبا، فناوری، محیط قانونی و موارد مشابه را در فضایی ناآشنا و جدید را در نظر بگیریم.

* * * * * * * * * * * * * *

شش تکنیک طراحی مدل کسب و کار عبارتند از :

بینش مشتری

ایده پردازی

تفکر تصویری

نمونه سازی

قصه گویی

سناریوها

* * * * * * * * * * * * * *

استرات‍ژی :

بخش پیش رو به تفسیر مجدد استراتژی از منظر طراحی مدل کسب و کار می پردازد. این موضوع به شما کمک خواهد کرد که به گونه ای سازنده مدل های کسب و کار اجرا شده را زیر سوال برده و محیطی را که مدل کسب و کار شما در آن کار میکند از منظر استراتژیک بررسی کنید.

محیط مدل کسب و کار

ارزیابی مدل های کسب وکار

استرات‍ژی اقیانوس آبی از نگاه مدل کسب و کار

نگاه مدل کسب وکار

مدیریت چندین مدل کسب و کار

canvas

منبع : کاریا

———————————–

برچسب

مطالب مرتبط را نگاهی بیندازید

0 دیدگاه برای : “اینفوگرافی / یک نوع مدل کسب و کار”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه 14 ستاره

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، عضو خبرنامه شوید.